Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för februari 2021

Februari, som dessutom är den kortaste månaden, såg inte så lovande ut vad gäller framsteg eftersom det fortsatte att blåsa hårt och snöa ihållande hela månaden. Vädret gjorde livet svårt för installationsteamen, men ytterligare en (1) turbin installerades. Trots vädret gick det bra att fortsatta med driftsättningsarbeten och tillförlitlighetskörningar, parallellt med att turbinens prestanda testades och export av el till elnätet påbörjades. Ytterligare tre (3) turbiner driftsattes och sex (6) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på tjugotre (23) turbiner, driftsättningsarbeten har slutförts på fjorton (14) turbiner vid slutet av månaden och tretton (13) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Den kran som föll och rapporterades förra månaden, demonterades på ett säkert sätt och togs bort från anläggningen. Materialet som låg på marken runt kranen samlades in och analyserades och resultaten visade att det inte finns någon orsak till oro för människors hälsa eller miljön. Incidenten rapporterades formellt till Länsstyrelsen. Vägarna på anläggningen är återigen farbara och installationsarbetena kan fortsätta obehindrat.

 

Under mars kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen.

Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för januari 2021

Installationsteamen återvände till anläggningen i början av januari efter julledigheten och all personal på anläggningen måste iaktta myndigheternas och anläggningens specifika riktlinjer för Covid-19 vid ankomst. Snöröjningen fortsatte under uppehållet så att driftsättnings- och serviceteamen skulle ha åtkomst till turbiner, men installationsteamens första uppgift blev att avlägsna snö och is från lyftkransplatserna och komponenterna så att arbetet kunde återupptas på ett säkert sätt. Pålagring av is och snö kan förhindra komponentlyft och utgöra en säkerhetsrisk med tanke på is- och snöras. På sådana här höga turbiner måste detta övervakas noggrant och minimeras. På stillastående turbinblad kan pålagring av snö och is också hindra driftsättningsfasen genom den extra vikt som det medför. När det gäller driftsättning har också vindstyrkan stor betydelse, eftersom det behövs en viss vindstyrka för att ”sparka igång” turbinerna så att de kan producera sin egen el som driver vissa driftsättningsuppgifter. Den här månaden blåste det antingen för mycket, eller inte alls, vilket medförde oönskade avbrott i detta arbete. Dessutom hade vi en incident med en lyftkran den 12 januari. Ingen skadades och man kunde inte observerbara några miljöskador, men det försenade installationsaktiviteterna. När vädret inte är gynnsamt för installation eller driftsättning kan anläggningens personal hjälpa till inom andra områden, till exempel förmonteringsarbeten av turbinkomponenter och mekanik- och elarbeten inne i de uppförda turbinerna.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på tjugotvå (22) turbiner, driftsättningsarbeten hade slutförts på elva (11) turbiner i slutet av månaden och sju (7) turbiner hade genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Under februari kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen. Vi förväntar oss också en leverans av en uppsättning blad till anläggningen i februari, även om vi i dagsläget inte fått ett exakt leveransdatum.

Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för december 2020

Den hårda blåst vi hade i november verkade lugna ner sig när vi kom in i december och Björkvattnets vindkraftspark fick därmed en mer produktiv månad. Det kyliga vädret medförde dock en del besvärliga omständigheter, eftersom snö och is började byggas upp på och runt komponenter. Installationsteamen lärde sig snabbt att avhjälpa detta, och när lagren av snö och is hade avlägsnats från komponenterna kunde installationsteamen fortsätta att resa upp turbiner och slutförde fem (5) under månaden, vilket gör att anläggningen nu har totalt tjugotvå (22). ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande), som betyder att invändiga arbeten har slutförts, har uppnåtts för ytterligare fyra (4) turbiner under månaden, vilket gör att de nu är totalt arton (18).

 

Driftsättningsarbeten hade slutförts på åtta (8) turbiner vid slutet av månaden. Tillförlitlighetskörning påbörjades för ytterligare sex (6) turbiner. Detta är ett prestandatest som pågår i åtta dagar och är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. Ytterligare tre (3) turbiner har klarat sin tillförlitlighetskörning under månaden, vilket innebär att totalt fyra (4) turbiner är klara för drift.

 

Under januari kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta, och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen.

 

Tillbaka till Nyheter

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen redan i oktober. Projektet var förberett på detta och samordningen av den dagliga snöröjningen har pågått sedan dess för att möjliggöra fortsatta leveranser av komponenter, turbininstallationer och driftsättning. Projektet samarbetar också med en lokal entreprenör för att underhålla, snöröja och sanda den allmänna vägen från Ramsele till anläggningen. Den här månaden har GE Ren lyckats slutföra förinstallation 2 på trettiotre (33) turbiner. Ytterligare sex (6) kompletta turbiner restes upp under oktober, så anläggningen har nu totalt fjorton (14). Ytterligare tre (3) turbiner har blivit mekaniskt färdigställda under månaden, vilket gör totalt sex (6).

 

Leveranser har fortsatt under månaden och fram till slutet av oktober hade trettio (30) uppsättningar gondoler, drivlinor och rotornav och tjugofem (25) bladsatser levererats. Leveranserna av de resterade komponenterna planeras ske i början av november, vilket kommer att avsluta leveranserna av eskorterade komponenter, en viktig milstolpe inför vintern.

 

När det gäller el nåddes en annan viktig milstolpe när kablarna aktiverades i ett av vindkraftsparkens elnät (en av åtta elektriska kretsar i vindkraftsparken matades in i ställverket). Detta gör att turbinerna inom detta område kan använda elnätet för att utföra driftsättningsarbeten. Driftsättningsprocessen är huvudsakligen en slutkontroll för att säkerställa att alla system inom vindkraftverket är i funktionsdugligt skick så att de efter att ha klarat relevant testning är redo att producera och exportera el till elnätet. Driftsättningsarbeten kommer att påbörjas i början av november.

Tillbaka till Nyheter

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant väder till problem när man försöker resa upp turbiner. Blåst och dimma har dominerat vädret den här månaden, vilket har saktat ned detta arbete. Under de gynnsammare väderperioderna, har GE Ren emellertid lyckats slutföra förinstallation 1 på samtliga trettiotre (33) turbiner och förinstallation 2 på trettiotvå (32) turbiner. Ytterligare fyra (4) kompletta turbiner restes upp under september, så anläggningen nu har totalt åtta (8). När turbinerna väl har rests upp och alla tillhörande invändiga arbeten har slutförts anses de ha nått ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande). Tre (3) turbiner har blivit mekaniskt färdigställda under månaden.

 

Torndelarna för samtliga trettiotre (33) turbiner har nu levererats, vilket avsevärt borde minska trafiken och belastningen på de närliggande allmänna vägarna. I slutet av september var också tjugo (20) uppsättningar gondoler, drivlinor och rotornav och nitton (19) bladsatser levererade. Leveransen av de resterade bladsatserna planeras ske i oktober, vilket kommer att vara den sista leveransen av eskorterade komponenter, en viktig milstolpe inför vintern.

 

När det gäller elarbeten uppnåddes en annan viktig milstolpe när aktivering och test av Björkvattnets ställverk och de tillhörande luftledningarna genomfördes med lyckat resultat. Aktivering innebär att elström kopplas på i ledningarna, som förberedelse för anslutning till turbinerna och export av el.

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för juli-augusti 2020

SIC den entreprenör, som ansvarat för entreprenadarbeten i form av avverkning av skog, byggnation av vägar och fundament mm har efter ett par hektiska månader med projektet nu framgångsrikt överlämnat alla fem områden av vindkraftsparken till GE Renewables. Tillsammans med de arbeten som SIC slutförde i juni 2020 innebär detta att hela vindkraftsparken nu är färdigställd vad gäller ovannämnda entreprenadarbeten och även elektriska arbeten och alla områden har överlämnats till GE Renewables. Slutliga arbeten med att färdigställa transformatorstationen pågår på plats, (e-on är ansvariga för detta) med den lyckade installationen av fackverk i stål för den fortsatta installationen av luftledningen, och teamen förbereder sig för den initiala spänningssättningen av anläggningen i mitten av september.

 

Under perioden har arbetet på plats främst varit fokuserat på leverans av delar till vindkraftverken och att resa dem. Hittills har tornleveranser genomförts för tjugofyra (24) kompletta vindkraftverk, nio (9) uppsättningar maskinhus, drivlinor och rotornav och tretton (13) uppsättningar vingar. Flera lyftkranar finns på plats, som utför olika funktioner, bl. a avlastning av komponenter, installation och hjälp vid montering. Lyftkranarnas aktiviteter är uppdelade i tre olika faser – förinstallation 1, förinstallation 2 och huvudinstallation. Hittills har lyftkranarna (två st) som arbetar med förinstallation 1 slutfört den första delinstallationen av vindkraftstorn på tjugosju (27) vindkraftsverk. De lyftkranar som arbetar med förinstallation 2 (4 st) har hittills slutfört installationen av de efterföljande tre sektionerna av tornet på tjugofyra (24) vindkraftverk.  Det finns tre större lyftkranar på plats som installerar de återstående torndelarna (de sista tre sektionerna) och installerar gondolen, navet och vingarna. Den 13 augusti 2020 uppnåddes en viktig milstolpe när installationen slutfördes på det första vindkraftverket. I slutet av augusti hade fyra (4) kompletta vindkraftverk uppförts.

 

 

Drönarfoto av det först resta vindkraftverket
Drönarfoto av det först resta vindkraftverket
Resning / montage av fackverkstorn i stål vid transformatorstationen
Resning / montage av fackverkstorn i stål vid transformatorstationen
Transformatorstation nästan färdigställd
Transformatorstation nästan färdigställd
Installation av gondol
Installation av gondol
Tillbaka till Nyheter

Uppdatering juni 2020

Under den gångna månaden har vi återigen sett stora framsteg i utvecklingen av Björkvattnet Vindkraftspark och den viktigaste var att GE Renewable Energy, som levererar vindkraftverken, nu är på plats. GE Renewable Energys första team anlände i början av månaden och det förväntas att antalet anställda kommer fortsätta öka fram till i mitten av juli, då upp till 165 anställda kommer arbeta med projektet. Vid ankomst får personalen en genomgång av de rutiner om Hälsa och Säkerhet samt Miljöfrågor som gäller inom arbetsområdet och samarbete har inletts med övriga entreprenörer på plats via dagliga samarbetsmöten. Väg- och fundamentsentreprenören, SIC, har framgångsrikt färdigställt och överlämnat två av vindparkens fem områden enligt plan inför GE Renewable Energy’s ankomst. Arbetet fortskrider vid transformatorstationen och transformatorkomponenter har levererats och kabel har dragits in i byggnaden.

 

Utrustning för att resa vindkraftverken och de första turbinkomponenterna har levererats till vindkraftsparken. Ett antal kranar är på plats och de kommer utföra en rad uppgifter, t. ex avlastning, installation och montagesupport. De vindkraftskomponenter som börjat anlända är spänningsbrytare (Switchgear) och tornens bottensektioner. Spänningsbrytaren är inkopplingspunkten mellan vindkraftverkets interna kablage och den nedgrävda kabel som kopplar ihop vindkraftverket med transformatorstationen. Tornets bottensektion är mycket central eftersom det är den del av tornet som monteras mot fundamentet genom en rad bultar och ett cementarbete som benämns ”grouting”. Bottensektionen är även ingång till vindkraftverket för drift och underhåll. I nuläget har tornsektioner levererats till två stycken positioner, i den sydöstra delen av vindkraftsparken. Leveranser av vindkraftskomponenter kommer att fortsätta under juli månad, och samtliga breda/långa transporter kommer att levereras nattetid (däribland tornsektioner, vingar, naceller och nav).

Foto från drönare av kabeldragning in till transformatorstationens byggnad
Kran ankommer till platsen
Kranar för för-installation på plats
Kranar i arbete vid BJV11 & BJV14
Kranar i arbete vid BJV11 & BJV14
Tillbaka till Nyheter

Maj 2020 Uppdaterad – Komponentleveranser

Arbetet i vindkraftsparken har utvecklats väl under månaden, och den omfattande snösmältningen har nu gjort alla färdigställda arbeten synliga. Alla 33 fundament är färdiggjutna och utgör en väsentlig milstolpe för projektet. Dragning av kabel fortsätter i den norra och sydvästra delen av vindkraftsparken, med ett planerat färdigställande under juni månad.

 

Test och kontroll av entreprenad- och elarbeten har utförts under månaden i den sydöstra delen av vindkraftsparken, med kontroll och mätning av fundamentens hållfasthet och vägarnas bärighet samt kontroll av elektriska installationer och funktion inför kommande leveranser av komponenter till vindkraftverken. Kontrollerna av entreprenadarbeten skall säkerställa att vindkraftverken kan uppföras och resas på ett säkert sätt, och kontroller och test av elarbeten skall säkerställa att vindkraftverken kommer att generera och leverera elektricitet på ett säkert sätt.

 

Leveranser av komponenter till vindkraftverken kommer att påbörjas under vecka 26 (22/6 och följande) inledningsvis med sektioner av torn. Dessa transporter kommer att ske nattetid och anlända till vindkraftsparken från väster varvid Borgvattnet passeras. Transporter av vingar kommer att påbörjas en vecka senare och dessa transporter sker från öster via Ramsele.

 

Här hittar du en länk till presentationen om det ämnet.

Tillbaka till Nyheter

[covid-19] våra åtgärder på plats för att skydda våra arbetare

Björkvattnet vindkraftspark samarbetar med sina entreprenörer för att begränsa den potentiella spridningen av infektioner under byggnationen i enlighet med Svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Relevanta åtgärder kommer att uppdateras vid behov och efter att situationen utvecklas och nya riktlinjer fastställs.

 

Försiktighetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, att arbetare stannar hemma när de är sjuka eller uppvisar något symptom på sjukdom, tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller en alkoholbaserad rengöringsprodukt, undvika att vidröra ansikte eller ögon, täcka för näsa och mun med en pappersnäsduk när man nyser eller hostar vilken därefter kastas på avsedd plats, inga offentliga möten och endast resor till och från arbetsplatsen som är nödvändiga för att utföra arbete med projektet genomförs.